Flavijevska cesta (lat. Via Flavia)

Flavijevska cesta (lat. Via Flavia), antička cesta koja je polazeći iz Akvileje povezivala tri rim. kolonije u Istri. Prolazila je zaleđem Kopra prema Bujama preko brdovite unutrašnjosti, zatim kraj Ponte Portona preko Mirne; potom je relativno ravnim potezima išla do Poreča i od Poreča do Lima te preko Bala do Pule.

Naziv Via Flavia zabilježen je na trima miljokazima (jedan je od njih pronađen kraj Galižane blizu Pule, a za dva nalazište nije poznato), a otkriva činjenicu da je za careva iz obitelji Flavijevaca (Vespazijan i Tit), u drugoj pol. I. st., trasa ceste u juž. Istri vjerojatno osuvremenjena.

 

LIT.: R. Matijašić, Gospodarstvo antičke Istre, Pula 1998.

R. Matijašić