županija

Županija, upravno-teritorijalna jedinica Republike Hrvatske, ustanovljena u prosincu 1992. zakonom kojim je RH podijeljena u 20 županija i Grad Zagreb. Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa, posebice školstva, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, te planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. Hrvatski se dio Istre u najvećoj mjeri podudara s područjem Istarske županije, dok liburnijski dio istočno od Učke pripada Primorsko-goranskoj županiji.

Najviše predstavničko tijelo županije jest županijska Skupština, koja ima u Istarskoj županiji 45 vijećnika. Skupština obavlja slijedeće poslove: donosi Statut županije, Poslovnik o radu Skupštine; donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije; bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Skupštine; osniva radna tijela i bira članove/članice tih radnih tijela, te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i statutom; donosi Proračun, polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela, osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju. Vijećnici se izabiru na lokalnim izborima svake četiri godine, a Skupština bira predsjednika i dva potpredsjednika. Skupština je do 2009. godine imenovala župana, njegove zamjenike i članove županijskog poglavarstva, ali promjenom izbornog zakona župan i njegovi zamjenici biraju se na izborima neposredno.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply