Tema mjeseca

Arhivi

Arhivi su ustanove koje prikupljaju, čuvaju i pripremaju za uporabu dokumente, spise, isprave i drugo pisano gradivo nastalo djelovanjem javnih i privatnih ustanova, pravnih i fizičkih osoba. U Istri danas djeluju dvije takve javne ustanove, ...

Na današnji dan