43. istarska divizija, prvo postrojavanje u Čabru 29. kolovoza 1944.

Četrdesettreća divizija (Istarska)

Četrdesettreća divizija (Istarska), divizija ustrojena Naredbom Vrhovnoga štaba NOV-a i PO Jugoslavije od 26.VIII.1944., a postrojena u Gorskom kotaru u Čabru 29.VIII.1944.

Prvi zapovjednik bio je Savo Vukelić, a politički komesar Josip Skočilić - Joža.

Glavni štab NOV-a i PO Hrvatske 21.VIII.1944. naredio je izvlačenje iz Istre svih partizanskih postrojba sjeveroistočno od linije Rijeka-Sušak te ustrojio i 3. istarsku brigadu (Narodnooslobodilački pokret). U sastav 43. divizije ušle su Prva istarska brigada »Vladimir Gortan«, 2. i 3. istarska brigada, postrojbe Operativnoga sektora za Istru, odnosno grupe partizanskih odreda za Istru, koje prema zapovijedi Štaba 43. divizije mijenjaju naziv u bataljune - 5. bataljun 1., 2. i 3. brigade. Od studenoga 1944. u sastavu 43. divizije bio je i artiljerijski divizion, a u trenutku osnivanja imala je 3.392 borca. U svakoj brigadi, osim u 1., bila su po tri bataljuna, prateća i udarna četa, četa za vezu i sanitetski vod, a u 2. i 3. brigadi i minerski i izviđački vod. U sastavu 1. brigade djelovao je i talijanski bataljun »Pino Budicin«.

Operativno područje 43. divizije, osim Istre, postali su i Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Pokupje do Karlovca, a u ožujku 1945. i područje Žumberka. Brigade su djelovale samostalno. Postrojbe Štaba operativnog sektora za Istru, malobrojne i pokretljive, djelovale su u čitavoj Istri s 5 bataljuna od 1944. Divizija kao postrojba 11. korpusa NOV-a i PO Hrvatske ušla je 2.III.1945. u sastav novoustrojene IV. armije JA.

Tijekom završnih operacija djelovala je u pozadini neprijateljskih linija, napadajući njegova uporišta i komunikacije. Ukidanjem 11. korpusa došla je pod izravno zapovjedništvo IV. armije, a nakon 24.IV.1945. njezine su postrojbe počele ulaziti na prostor Istre. Prva je brigada u noći između 29. i 30.IV. zauzela neprijateljska uporišta Mrakovščinu i Materiju, a 5.V. opkolila je Pazin; 2. se brigada 28.IV.1945. nalazila zapadno od linije Postojna-Rakek, a 5.V. zajedno s 3. brigadom vodila je manje borbe na liniji Topolovec-Pomjan; 3. je brigada u noći između 19. i 20.IV. prešla bojišnicu na liniji Mlaka-Rijeka, sljedeće noći i prugu Trst-Rijeka te jednim dijelom svojih snaga osiguravala postrojbe 9. divizije, a drugim djelovala na prostoru Buzet-Buje-Kopar.

Četrdesetreća divizija odlikovana je Ordenom bratstva i jedinstva I. reda i Ordenom narodnog oslobođenja. Njezinim su imenom nazvane ulice u više istarskih gradova (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin, Fažana, Lovran, Matulji).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Istra i Slovensko primorje - Borba za Slobodu kroz vjekove, Beograd 1952.; Oslobodilački pohod na Trst Četvrte jugoslavenske armije, Beograd 1952.; Danilo Ribarić, Četrdesettreća istarska divizija, Zagreb 1969.; Uroš Kostić, Oslobođenje Istre i Slovenačkog primorja i Trsta, VII, Beograd 1978.

Slučajna natuknica

Šuran, Jože