Partito Liberale Italiano

Partito Liberale Italiano (Talijanska liberalna stranka), utemeljena je 1884. pod nazivom Società Politica Istriana, nakon što je Namjesništvo u Trstu odobrilo čelništvu tal. nac. pokreta projekt statuta, objavljenog u listu L’Istria. Osnivačka je skupština održana u Pazinu.

Nešto poslije stranka je u javnosti istupala pod imenom Partito Liberale Nazionale, odn. Partito Liberale Italiano. Tal. je liberalno građanstvo u Istri počelo organiziranije istupati već 1848. na izborima za bečki parlament. Otada potječu i prva okupljanja tal. građanstva oko nacionalističkoga programa koji bi im osigurao vladajući položaj u Istri. Unatoč dijelom pozitivnim sastojcima programskih smjernica, skupine tal. liberalnih političara, okupljene oko N. Madonizze, F. Vidulicha, M. Fachinettija i C. De Franceschija, nadahnute risorgimentom u odnosu na austr. apsolutističku vlast, zastupale su negativan odnos prema nac. pravima istar. Hrvata (tzv. croatoaustriaci) i Slovenaca. Polit. kredo pod kojim je stranka nastupala sve do zabrane 1915. bio je spriječiti »slavenizaciju«, odn. učvrstiti »talijanstvo« Istre, a njezin iredentistički program temeljio se na naumu pripojenja Istre Italiji. Djelovala je i protiv socijalist. pokreta, koji se u Istri počeo razvijati na kraju XIX. i poč. XX. st.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

V. Bratulić, Političke stranke u Istri za vrijeme narodnog preporoda, u: Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri (zbornik), Zagreb 1969; D. Dukovski, Procesi političke revitalizacije talijanskih građanskih snaga u Istri 1918–1921, Dometi, 1988, 4.

Slučajna natuknica

Templari