Črni Kal

Črni Kal (tal. San Sergio), naselje na rubu Koparskih brda u Bržaniji, na cesti Kopar-Ljubljana, općina Kopar (45°33′N; 13°53′E; 269 m nadm. vis.); 191 st. (2002). Pripadaju mu zaseoci Barkole, Brandolini i Katinara. Stanovnici se bave voćarstvom i vinogradarstvom (vino črnikalec), a dio ih je zaposlen u obližnjem kamenolomu. Spojeni nizovi seoskih domaćinstava raspoređeni su duž izohipsa flišnih padina u zavjetrini pod strmim rubom krške visoravni. 

Pokraj naselja od srednjeg vijeka prolazila je mletačko-austrijska granica. Obnovljena Benkova hiša iz 1489. spomenik je seoskoga graditeljstva. Iznad naselja nalaze se ruševine tabora, a u središtu je crkva sv. Valentina s nagnutim zvonikom. U kamenolomu, sjeverno od naselja, pronađeno je kameno oruđe iz starijega kamenoga doba, a više je poznatih prapovijesnih i rimskih nalaza. Kroz Črni Kal išla je srednjovjekovna cesta od mora prema Kranjskoj, koja je bila više puta modernizirana. Od 2005. kraj naselja po vijaduktu Črni Kal nad Osapskom dolinom prolazi autocesta od obale prema unutrašnjosti.

Mirjam Požeš, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE